knol2go knol
Ethiopia
 
埃塞俄比亚 āi sài é bǐ yà

knol2go knol
Ethiopia 埃塞俄比亚 āi sài é bǐ yà is a landlocked country 内陆国 nèi lù guó located in East Africa 东非 dōng fēi.

It is situated on the horn of Africa 非洲 fēi zhōu. To the east of Ethiopia
埃塞俄比亚 āi sài é bǐ yà  is Somalia 索 马里 suǒ mǎ lǐ. To the south of Ethiopia is Kenya 肯尼亚 kěn ní yà. To the west is South Sudan 南苏丹 nán sū dān and to the north is the Eritrea 厄 立特里亚 è lì tè lǐ yà. The capital 首 都 shǒu dū of Ethiopia is Addis Ababa 亚 的斯亚贝巴 yà dì sī yà bèi bā. The people of Ethiopia are called Ethiopians.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Ethiopia
埃塞俄比亚
āi sài é bǐ yà

knol2go knol
Ethiopia ialah sebuah negara dikeliling darat 内陆国 nèi lù guó  di Afrika Timur. Ia terletak pada tanduk Afrika (Horn of Africa).


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol