knol2go knol
Chinese Dynasties
朝 代 cháo dài


Since the Beginning
Yangshao (neolithic) Culture 仰 韶文化 yǎng sháo wén huà
Liangzhu 良渚 liáng zhǔ neolithic culture
Longshan 龙山文化 lóng shān wén huà culture

The Dynasties
Xia 夏朝 xià cháo
Shang 商朝 shāng cháo
Zhou 周朝 zhōu cháo
Eastern Zhou 东周 dōng zhōu
Spring and Autumn Period 春秋时代 chūn qiū shí dài
Warring States 战国 zhàn guó

Qin 秦代 qín dài
Han 汉代 hàn dài
Xin 新朝 xīn cháo
Late Han 后汉 hòu hàn
Three Kingdoms 三国 sān guó
Western Jin 西晋 xī jìn
Eastern Jin 东晋 dōng jìn
Sui 隋 suí
Tang 唐代 táng dài
Five Dynasties and Ten Kingdoms 五代十国 wǔ dài shí guó
Song 宋代sòng dài

Yuan 元朝 yuán cháo
Ming 明代 míng dài
Qing 清朝 qīng cháo


Back to

China 中国 zhōng guó

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol