knol2go knol
About China
中 国概况 zhōng guó gài kuàng


Official Name / Full Name 全称 quán chēng
People's Republic of China 中华人民共和国 zhōng huá rén mín gòng hé guó

Leader (President of the People's Republic of China)
Xi Jinping 习 近平xí jìn píng

Premier
Li Keqiang 李克强 lǐ kè qiáng

Capital 首都 shǒu dū
Beijing 北京 běi jīng

Official language 官方语言 guān fāng yǔ yán
Mandarin 普通话 pǔ tōng huà
There are 292 living languages in China.

In terms of geography and administration, China is divided into provinces, autonomous regions, municipalities and special administrative regions.
See this link for details.
Geography and Administration of China
Population
Over 1.3 billion people (largest population by country in the world)
China has 56 ethnic groups, the largest being the Han 
汉 族 hàn zú
See link for details
Ethnic Groups 民 族 mín zú


Learn more about China HERE
China 中 国 zhōng guó


If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Mengenai Negara China

Nama Penuh / Rasmi 全称 quán chēng
Republik Rakyat China 中华人民共和国 zhōng huá rén mín gòng hé guó

Pemimpin (Presiden Republik Rakyat China)
Xi Jinping 习 近平xí jìn píng
Perdana Menteri
Li Keqiang 李克强
lǐ kè qiáng

Ibu Negeri 首都 shǒu dū
Beijing 北京
běi jīng

Bahasa Rasmi 官方语言 guān fāng yǔ yán
Bahasa Mandarin 普通话 pǔ tōng huà
Terdapat 292 bahasa hidup di negara China.

Dari segi geografi dan pentadbiran, negara China dibahagikan kepada wilayah, rantau autonomi, perbandaran dan rantau pentadbiran khas.
Lihat pautan untuk selanjutnya.
Geografi dan Pentadbiran Negara China
Penduduk
Terdapat lebih daripada 1.3 bilion penduduk (bilangan penduduk terbesar di dunia)
Negara China mempunyai 56 kumpulan etnik, dan kumpulan terbesar merupakan kumpulan Han 
汉 族 hàn zú
Lihat pautan untuk selanjutnya.
Kumpulan Etnik 民 族 mín zú


Ketahui lebih lanjut mengenai Negara China melalui pautan ini.
China 中 国 zhōng guó


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol