knol2go knol
The Four Great Beauties of China Past
四大美女sì dà měi nǚ

knol2go knol
The four legendary beauties of China 中 国 zhōng guó (known as 四大美女sì dà měi nǚ) of the past are

❀  Xi Shi 西施 xī shī (around 450 BCE)
❀  Wang Zhao Jun 王昭君 wáng zhāo jūn (52 BCE to 19 BCE)
❀  Diao Chan 貂蝉 diāo chán (192 CE)
❀  Yang Yuhuan 杨 玉環 yáng yùhuán (719 CE to 756 CE)

 
If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Empat Jelitawan China Masa Dahulu
四大美女sì dà měi nǚ

knol2go knol
Empat jelitawan China 中 国 zhōng guó masa dahulu yang terkenal (dikenali sebagai 四大美女sì dà měi nǚ) ialah

❀  Xi Shi 西施 xī shī (lebih kurang 450 SM)
❀  Wang Zhao Jun 王昭君 wáng zhāo jūn (52 SM hingga 19 SM)
❀  Diao Chan 貂蝉 diāo chán (192 CE)
  Yang Yuhuan 杨 玉環 yáng yùhuán


Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol