knol2go knol
Density

Density is a derived quantity. It is defined as the
mass per unit volume.

The formula for density is as follows
:

density, ρ  =  mass , m / volume, V
The SI unit for density is kg/m3  or  g/cm3.

The density of pure water is
1000 kg/m3 or 1 g/cm3 .

For a fixed volume, the larger the
mass, the higher the density.
For a fixed
mass, the larger the volume, the lower the density.

Share this page via Whatsappknol2go knol
       
      

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Ketumpatan

Ketumpatan merupakan kuantiti terbitan. Ketumpatan ditakrifkan sebagai jisim per unit isipadu.

Ketumpatan boleh dirumuskan seperti berikut

ketumpatan, ρ  =  jisim , m / isipadu, V

Unit SI untuk ketumpatan ialah kg/m3  atau g/cm3.

Ketumpatan air tulen ialah 1000 kg/m3 atau 1 g/cm3 .

Untuk isipadu yang tetap, lebih besar
jisim, lebih tinggi ketumpatan bahan tersebut.
Untuk
jisim yang tetap, lebih besar isipadu sesuatu bahan, lebih rendah ketumpatannya.

Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol


 
knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol
www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer