knol2go knol
e-learning challenges faced by students
学生面对的电子学习挑战
xué shēng miàn duì de diàn zǐ xué xí tiǎo zhàn

Among the challenges faced by student when carrying out e-learning 电子学习 diàn zǐ xué xí include


^^ the ability to adapt to the online environment
适应在线环境的能力 shì yìng zài xiàn huán jìng de néng lì

^^ the lack of computer literacy
缺乏计算机知识 quē fá jì suàn jī zhī shì

^^ finding solutions to technical issues
寻找技术问题的解决方案 xún zhǎo jì shù wèn tí de jiě jué fāng'àn

^^ time management
时间管理 shí jiān guǎn lǐ
^^ self motivation
自我激励 zì wǒ jī lìSee also

components of e-learning

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Cabaran-cabaran e-pembelajaran - dari segi pelajar
学生面对的电子学习挑战
xué shēng miàn duì de diàn zǐ xué xí tiǎo zhàn


Di antara cabaran-cabaran e-pembelajaran dari segi pelajar adalah seperti berikut.


^^ kebolehan menyesuai diri dengan persekitaran atas talian

^^ ketidakfahaman penggunaan dan teknologi komputer
^^ ketidakbolehan mencari penyelesaian untuk masalah teknikal
^^ pengurusan masa
^^ dorongan diri


knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knol
knol2go knol

suidaizhishi
学 生面对的电子学习挑战
xué shēng miàn duì de diàn zǐ xué xí tiǎo zhàn


www.easy-hit-counter.com
Tag Heuer