knol2go knol
Extremophile
极 端微生物 jí duān wéi shēng wù
极 端生物 jí duān shēng wù

Extremophiles 极 端微生物 jí duān wéi shēng are living things 生物 shēng wù that thrive in extreme conditions on Earth 地 球 dì qiú. Among such conditions are
in and around volcanoes 火 山 huǒ shān
⏺ deserts 沙漠 shā mò
⏺ Mariana Trench 马 里亚纳海沟 mǎ lǐ yǎ nà hǎi gōu
⏺ the Pachitea River ("boiling river") in Peru 秘鲁 bì lǔ.

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Extremophile

Extremophile merupakan organisma-organisma yang hidup di keadaan-keadaan yang melampau di
Bumi 地 球 dì qiú.

Contoh-contoh keadaan melampau adalah

di sekitar
gunung berapi 火山 huǒ shān
⏺ gurun
沙 漠 shā mò
⏺ Mariana Trench
马 里亚纳海沟 mǎ lǐ yǎ nà hǎi gōu
⏺ Sungai Pachitea ("Sungai Mendidih") di Peru
秘 鲁 bì lǔ.

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol