knol2go knol
Human Body Systems
人 体系统 rén tǐ xì tǒng

Cells 细 胞 xì bāo are the basic units of living things. Groups of similar cells 细 胞 xì bāo form tissues 组织 zǔ zhī. Tissues 组织 zǔ zhī make up organs 器官 qì guān and a group of organs that have associated or connected functions make up a system . An organism, such as a human being, is composed of many different systems 系统 xì tǒng:
Nervous System 神经系统 shén jīng xì tǒng:

Respiratory System 呼 吸系统 hū xī xì tǒng
Digestive System 消 化系统 xiāo huà xì tǒng

Skeletal System 骨骼系统 gǔ gé xì tǒng
Muscular System 肌肉系统 jī ròu xì tǒng

Blood Circulatory System 血液循环系统 xiě yè xún huán xì tǒng

Endocrine System 内分泌系统 nèi fēn mì xì tǒng
Excretory System 排泄系统 pái xiè xì tǒng
Reproductive System 生殖系统 shēng zhí xì tǒng

If this knol is helpful, please Like and Share it. Thanks.


Share this page via Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol
knol2go knol

NotaKita.com
Sistem-sistem Tubuh Badan

Sel-sel merupakan unit asas benda-benda hidup. Kumpulan-kumpulan sel yang sama membentuk tisu. Tisu-tisu membentuk organ. Organ-organ yang mempunyai fungsi-fungsi berkaitan pula membentuk sistem. Organisma, seperti manusia, adalah terdiri daripada berbagai sistem seperti:

Sekira knol ini memanfaatkan anda, sila tekan Like dan Kongsikannya. Terima kasih.


Kongsikan laman ini melalui Whatsappknol2go knol

knol2go knolknol2go knolsemail usweibo/knol2gofacebook.com/knol2gotwitter.com/knol2goknol2go knolsknol2go knol